VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan päätöksiin.

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISEEN VAIKUTTAA KOLME ASIAA:

1. TULOT

Maksu perustuu perheen bruttotuloihin. Tuloselvitys ja tositteet perheen tuloista toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon. Tuloselvitys tulee tehdä kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Perhe voi myös antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Tulotiedot voi toimittaa sähköisellä tulotietolomakkeella tai varhaiskasvatustoimistoon kaupungintalolle (Turuntie 18).

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (myös lomaraha).

Jos tuloselvitystä ei kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta ole toimitettu, vahvistetaan enimmäismaksu.

Maksu määritellään kuukausimaksuna toistaiseksi. Maksua on tarkistettava, jos se osoittautuu virheelliseksi tai maksun perusteet (tulot, perheen koko, hoidon tarve) ovat muuttuneet. Vanhempien tulee siten viipymättä toimittaa ajantasaiset tiedot hoitomaksun tarkistusta varten.  Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.   Asiakasmaksupäätöksiä valmisteleva toimistosihteeri Piia Kukkamo vastaa mielellään maksuihin liittyviin kyselyihin. 

2. VARHAISKASVATUSAIKA

Varhaiskasvatusaika valitaan hakemuksessa. Tuntien määrää voi muuttaa kirjallisella ilmoituksella osoitteeseen varhaiskasvatus@forssa.fi  , muutoksen on kuitenkin kestettävä vähintään kolme kuukautta. Valittavan ovat alla olevat vaihtoehdot:

Lapselle varattujen viikkotuntien käyttöä seurataan Päikyllä. Tuntien ylittyessä laskutetaan todellisen käytön mukaisesti. Vähimmäisaika muutokselle on 3 kk.

 3. PERHEEN KOKO JA TULORAJAT

Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Mikäli perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit  ovat 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko henkilöäTuloraja euroa/kkMaksu %Korkein maksu, jos tulot €/kk
2210210,74801
3271310,75412
4308010,75779
5344710,76146
6381310,76512


Esimerkki:
Perheessä on äiti, isä,  4-, 3- ja 1-vuotiaat lapset, kaikki lapset ovat 100% hoitoajalla. Perheen koko on 5 henkeä. Bruttotulot perheessä ovat yhteensä 4000 €.

(4000 € - 3447€) * 10,7% = 59€ / 1v.,
59€ * 50% = 30€ / 3v. ja
59€ * 20% = 12€  / 4v.
Perheen maksut yhteensä ovat: 59€ + 30€ + 0€ = 89€

Varhaiskasvatuksen  enimmäismaksu (vähintään 35h/vko) on 289 euroa/kk. Enimmäismaksu määritellään perheen nuorimmalle lapselle.  Perheen toisesta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 50% nuorimman lapsen maksusta, enintään 145 euroa/kk. Perheen seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojen mukainen asuinpaikka. Jos varhaiskasvatusta järjestetään kahden kunnan alueella, maksu määräytyy erikseen molemmissa kunnissa.

ESIOPETUKSEN HUOMIOIMINEN HOITOMAKSUSSA

Maksutonta esiopetusta annetaan keskimäärin 20 h viikossa. Esiopetuksen loma-aikoina maksutonta 20 tunnin osuutta ei huomioida.

Esimerkki: Eskarilainen on päiväkodissa ma-pe klo 8:00-16:00, maksuton esiopetus on 20h ja varattava varhaiskasvatusaika korkeintaan 20h/vko.

Maksu on 50%, paitsi esiopetuksen loma-aikoina, jolloin se on 100%.

5-VUOTIAIDEN 20 VIIKKOTUNNIN MAKSUTON VARHAISKASVATUS

Forssan varhaiskasvatuksessa tarjotaan 1.8. 2019 - 31.7. 2020 maksutonta varhaiskasvatusta kaikille 5-vuotiaille (1.1.-31.12.2014 syntyneet) 20 tuntia viikossa. Maksuttomuus koskee päiväkodeissa järjestettävää toimintaa maanantaista perjantaihin neljä tuntia päivässä klo 8:30-12:30. Toiminnalla pyritään lisäämään varhaiskasvatukseen osallistumista sekä kehitetään kyseisen ikäryhmän pedagogiaa.

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki 1.1.-31.12.2014 syntyneet forssalaiset lapset.

AVOIN VARHAISKASVATUS

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on suunnattu erityisesti perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Ryhmät 2-4 –vuotiaille toimivat 2 kertaa viikossa, maksu 35€/kk. Kerhotoiminnan maksuttomuutta voi hakea toimittamalla tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon tai sähköpostin liitteenä varhaiskasvatus(at)forssa.fi.

Ryhmien toiminta perustuu päivähoidon varhaiskasvatustavoitteisiin. Toiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö.

VARHAISKASVATUKSEN  ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Varhaiskasvatusmaksu alkaa paikan myöntämispäivästä ja päättyy viimeiseen hoitopäivään, jos kirjallinen irtisanomisilmoitus (varhaiskasvatus(at)forssa.fi ) on tehty ennen sitä.  Mikäli paikkaa ei ole irtisanottu, maksua peritään siihen päivään, jolloin irtisanomisilmoitus on jätetty.  

MAKSUA MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (myös lomaraha).

Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Metsätuloina huomioidaan keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsämaan pinta-alalla, vähennettynä 10 % ja metsätalouden korot.  Myyntituloa ei huomioida kertaluonteisena tulona. Sen tuotto otetaan huomioon pääomatulona, josta vähennetään pääomavero.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

POISSAOLOT JA MAKSUJEN HYVITTÄMINEN

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.   Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

Varhaiskasvatusmaksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi on 1.8. – 31.7. välinen aika.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina ja hän on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. 

MUUTOKSET HOITOSUHTEEN AIKANA

Hoidon tarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti varhaiskasvatus(at)forssa.fi 
Vähimmäisaika muutokselle on 3 kk.

TULOTIEDOT 

Tulotiedot toimitetaan liitteineen (esim. tilinauha, palkkatodistus tai päivärahapäätös) sähköisellä tulotietolomakkeella, sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi tai kirjeenä Piia Kukkamo varhaiskasvatustoimisto Turuntie 18.