Kiinteistömuodostus ja kiinteistötiedot

Maankäyttöpalvelu laatii tonttijakoja, suorittaa lohkomisia, tilusvaihtoja ja rasitetoimituksia, ylläpitää kiinteistörekisteriä ja tarjoaa erilaisia tietopalveluja rakentajien avuksi. Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito ovat osa lainsäädännöllisesti ohjattua prosessia, jolla kaavoittamattomasta maasta tuotetaan rakennuskelpoisia tontteja.

Tonttijako

Tonttijako on kartalle laadittu, asemakaavaa tarkentava "korttelisuunnitelma", jolla osoitetaan millaisiksi tonteiksi asemakaavan rakennuskortteli on tarkoitus jakaa.  

Tonttijako laaditaan, kun se maankäytön järjestämiseksi on tarpeen. Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. Mikäli tonttijaon muuttaminen on pääasiallisesti yksityisen edun vaatima, tonttijaon tai asemakaavan muutoshakemuksesta aiheutuva, on se maksullinen, alkaen 250 euroa.

Tontin lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksessa tontin rajat merkitään maastoon ja selvitetään oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Lohkomisen ja sen perusteella tehdyn kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen tontille voi hakea rakennuslupaa. 

Luovutetun määräalan lohkomistoimitus tulee vireille ilman hakemusta, kun tieto määräalaan myönnetystä lainhuudosta (haetaan Maanmittauslaitokselta käräjäoikeudelta) saapuu kiinteistörekisterinpitäjälle. Muissa tapauksissa toimitus tulee vireille tontin muodostajakiinteistön omistajan tai haltijan hakemuksesta.  

Toimituksen vireilletulosta tontin rekisteröintiin kuluu 1-2 kuukautta. Tavanomaisen omakotitontin lohkominen maksaa 800 euroa.

Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus esimerkiksi  tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin ja maanalaisten johtojen sekä niihin liittyvien laitteiden sijoittamiseen ja käyttämiseen. Yleensä oikeus perustuu asianosaisten sopimukseen.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisterin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää, ylläpidosta vastaa kaupunki asemakaava-alueella ja muulla alueella maanmittauslaitos.

Kiinteistötietojärjestelmä

Kiinteistörekisterin lisäksi kiinteistötietojärjestelmä sisältää Maanmittauslaitoksen ylläpitämän lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin, johon merkitään kiinteistöjen lainhuudot, kiinnitykset, erityisen oikeuden kirjaukset ja saantotietoja. Maankäyttöpalvelusta saa tarvittaessa maksullisia kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia, rasitustodistuksia ja tietoja määräalasta.

Yksityistieasiat

Maankäyttöpalvelu neuvoo yksityistieasioissa ja valmistelee tielautakuntana toimivan teknisen lautakunnan tiejaoston päätäntävallassa olevat asiat. Kaupunki jakaa vuosittain noin 45 000 euroa teiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia järjestäytyneille tiekunnille.