Forssan keskustan kaupunkikävelyn kartta
Forssan keskusta - kaupunkikävely, esite

Rakentamisen ohjaus

Maankäytön suunnittelun tehtäviin kuuluu kaavoituksen lisäksi rakentamisen ohjaus. Rakentamiseen liittyvistä asioista voi tulla neuvottelemaan kaupunginarkkitehdin kanssa.

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista. Uusille asuinalueille tehdään rakentamistapaohjeet, jotta alueet rakentuvat kaavan mukaisiksi kokonaisuuksiksi ja uudet asukkaat tietävät millaisiksi alueet muodostuvat. Kaavatyöhön, joka sijoittuu olevaan ympäristöön tehdään tarvittavat inventoinnit, joiden tehtävänä on tuoda myös asukkaille tietoa alueista. Luontoselvitykset ym ovat pohjana luonnontilaisten ja hoidettujan puistoalueiden suunnittelulle.

Erityisiä ajankohtaisia rakentamiseen liittyviä projekteja edistetään yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Nyt tekeillä on Forssan kansallisen kaupunkipuiston hoito ja käyttösuunnitelma. Järkivihreän kaupunkistrategian mukaisesti järjestetään seminaareja yhteistyössä esim. Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kulttuuriympäristön alueella, RKY, sekä alueilla jotka ovat paikallisissa inventoinneissa todettu arvokkaiksi, rakennukset säilytetään ja täydennysrakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön. Näillä alueilla on hankkeeseen ryhtyvän jo alkuvaiheessa otettava yhteyttä maankäytön suunnitteluun, joka ohjaa alueille sijoittuvaa suunnittelua. Ohjaus perustuu valtakunnallisiin päätöksiin ja ohjeisiin.

Kuvakaappaus Forssasta Museoviraston määrittelemästä valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistäMUSEOVIRASTO Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Valtakunnallisesti merkittävistä alueista Kalliomäessä ja Uudessa kylässä on voimassa vanhentuneita asemakaavoja. Näillä alueilla rakennushankkeista pyydetään lausunto Museovirastolta. Hankkeeseen ryhtyvän tulee varautua siihen, että suunnitelmia muokataan tarvittaessa lausunnon ohjeistuksen mukaan ympäristöönsä sopiviksi. Lausuntoajaksi varataan kuukausi. Jos suunnitelmia joudutaan muuttamaan huomattavasti, pyydetään Museovirastolta uusi lausunto.